Ogłoszenia gminne

21-06-2016 Obwieszczenie

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Rolniczej w Rawiczu

14-06-2016 Obwieszczenie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sierakowie

08-06-2016 Obwieszczenie

Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Warzywniczej w Sierakowie

25-05-2016 Obwieszczenie

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Rolniczej w Rawiczu

25-05-2016 Obwieszczenie

Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Podgórnej w Sierakowie

23-03-2016 Obwieszczenie

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Warzywniczej cz.1

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Warzywniczej cz.2

11-03-2016 Obwieszczenie

Budowa i przebudowa ul. Świętojańskiej…

27-02-2016 Obwieszczenie

W sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko cz.1

cz.2

27-02-2016 Obwieszczenie

O sprostowania a urzędu pomyłki w postanowieniu wydanym przez Burmistrza Gminy Rawicz

19-02-2016 Zawiadomienie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sierakowie

19-02-2016 Zawiadomienie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sierakowie na działkach o nr ewidencyjnym …..

17-02-2016 Obwieszczenie

O przystąpieniu do miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej…

14-12-2015 Obwieszczenie

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sierakowie

14-12-2015 Obwieszczenie

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny i tłoczny) wraz z przepompownią ścieków w Sierakowie

14-12-2015 Obwieszczenie

Budowa linii energetycznej kablowej SN służącej do przesyłu energii elektrycznej wraz z linią światłowodową i stacją kontenerową, z projektowanych elektrowni wiatrowych w obrębie miejscowości Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica

23-11-2015 Obwieszczenia

Budowa odcinka sieci wodociągowej

23-11-2015 Obwieszczenie

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny i tłoczny wraz z przepompownią ścieków)

10-11-2015 Obwieszczenie

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN służącej do przesyłu energii elektrycznej wraz z linią światłowodową i stacją kontenerową…

26-10-2015 Obwieszczenie

Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sierakowie

26-10-2015 Obwieszczenie

Budowie odcinka sieci wodociągowej w Sierakowie

16-10-2015 Obwieszczenie

Budowa linii energetycznej kablowej SN służącej do przesyłu energii elektrycznej wraz z linią światłowodową i stacją kontenerową, …

13-09-2015 Obwieszczenie

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w rejonie ulicy Poznańskiej w Rawiczu – obręb Sierakowo

13-09-2015 Obwieszczenie

Budowa sieci gazowej Dn 160, Dn 180 i przyłącza gazowego dn 125 oraz stacji pomiarowej Q=1250 m3/h

20-08-2015 Obwieszczenie

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie strzelnicy karabinowej wraz z pawilonem strzelnicy na części działki nr 355/10 obręb Sierakowo.

17-08-2015 Obwieszczenie

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii energetycznej 110 kV

28-07-2015 Obwieszczenie

O przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz

22-06-2015 Obwieszczenie

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie energetycznej stacji kontenerowej dla farmy fotowoltaicznej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 366/1 i 367/3 – obręb Sierakowo

22-06-2015 Obwieszczenie

Podaję do publicznej wiadomości i informację o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

22-06-2015

 W celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej Dn 160, Dn 180 i przyłącza gazowego dn 125 oraz stacji pomiarowej Q=1250 m3/h.

11-04-2015 Ogłoszenie

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

06-04-2015 Inwestycje na OSN

W sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.