Statut

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr X/93/11

Rady Miejskiej Gminy Rawicz

z dnia 28 września 2011 roku

STATUT SOŁECTWA

SIERAKOWO

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Rawicz.

§ 2

Sołectwo utworzone zostało na mocy Uchwały nr 93/91 Rady Miasta i Gminy

Rawicz z dnia 8 lipca 1991 roku.

§ 3

W skład sołectwa wchodzi wieś Sierakowo.

§ 4

Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 5

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności ustawy

o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Rawicz oraz niniejszego Statutu.

§ 6

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1/ ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z

późniejszymi zmianami).

2/ gminie należy przez to rozumieć Gminę Rawicz,

3/ organach gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy oraz Burmistrza

4/ statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa,

5/ osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć mieszkańca sołectwa

posiadającego czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin.

Rozdział II

Zakres działania sołectwa.

§ 7

Podstawowym celem działania sołectwa jest współdziałanie z organami gminy

w zakresie realizacji zadań gminy, a także zapewnienie mieszkańcom sołectwa

wpływu na realizację tych zadań.

§ 8

Do zakresu działania sołectwa należy inicjowanie i opiniowanie działań

organów gminy we wszystkich sprawach należących do zadań własnych gminy

dotyczących sołectwa, a w szczególności:

1. Wnoszenie propozycji zadań do budżetu gminy,

2. Opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy w sprawach:

a) budżetu gminy

b) programów gospodarczych

c) zbycia mienia komunalnego położonego na terenie sołectwa,

d) zagospodarowania przestrzennego sołectwa.

3. Zajmowanie stanowiska w sprawach o istotnym znaczeniu dla sołectwa

z własnej inicjatywy lub na wniosek organów gminy.

4. Podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie:

a/ gospodarowania przekazanymi sołectwu składnikami mienia komunalnego

oraz rozporządzenia dochodami z tego źródła,

b/ określenie przeznaczenia środków z budżetu gminy na realizację zadań

sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

5. Wykonywanie przez mieszkańców wspólnych prac na rzecz sołectwa.

6. Sprawowanie kontroli społecznej i wypowiadanie się w sprawach działalności

na terenie sołectwa, gminnych jednostek organizacyjnych.

Rozdział III

Organy Sołectwa

§ 9

1. Organami sołectwa są:

– zebranie wiejskie

– sołtys

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka,

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Rady

Miejskiej.

§ 10

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym.

§ 11

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa

posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin.

2. W razie wątpliwości, prawo do udziału w zebraniu wiejskim ustalane jest na

podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 12

1.Do właściwości zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we

wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania sołectwa.

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołanie,

2) decydowanie o przeznaczeniu środków wydzielonych do dyspozycji

sołectwa z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego,

3) upoważnienia sołtysa do reprezentowania sołectwa w postępowaniu

administracyjnym,

4) decydowanie o potrzebie rodzaju i zakresie wykonywania przez

mieszkańców wspólnych prac na rzecz sołectwa,

5) sprawowanie kontroli działalności sołtysa i rady sołeckiej.

§ 13

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa

razy w roku.

2. Na pisemny wniosek organów Gminy lub, co najmniej 1/10 mieszkańców

sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu, sołtys zobowiązany jest

zwołać zebranie wiejskie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 14

O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad zebrania wiejskiego

sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 5 dni przed

wyznaczonym terminem.

§ 15

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, zebranie wiejskie jest ważne bez względu na

liczbę osób uprawnionych biorących w nim udział.

2. Zebranie wiejskie, na którym dokonywany jest wybór lub odwołanie sołtysa

i rady sołeckiej jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział, co najmniej 1/5 osób

uprawnionych.

3. Jeżeli w zebraniu, o którym mowa w ust. 2 nie wzięła udziału wymagana

liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, które jest

ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

4. Ponowny termin zebrania, o którym mowa w ust. 3, może zostać zwołany w

tym samym dniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 min. od terminu

pierwotnego.

§ 16

Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub osoba pełniąca jego obowiązki,

o której mowa w par. 19 ust. 2

§ 17

1. O ile ustawa lub statut nie stanowią inaczej uchwały zebrania wiejskiego

zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych uczestników zebrania, w

głosowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

3. Zebranie wiejskie może postanowić o tajności głosowania.

4. Uchwały podjęte przez zebranie wiejskie podpisuje sołtys.

§ 18

1. Zebrania wiejskie są protokołowane. Protokolanta wyznacza sołtys spośród

członków rady sołeckiej.

2. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:

1) określenie miejscowości i daty zebrania,

2) porządek zebrania,

3) przebieg obrad z wyszczególnieniem podjętych uchwał,

4) podpis sołtysa i protokolanta.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz uchwały podjęte przez zebranie

wiejskie.

4. Protokół sporządzony jest w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu

zachowany jest w dokumentacji sołectwa, a kopia protokołu wraz z

uchwałami przekazywana jest Burmistrzowi Gminy.

§ 19

1. Sołtys jest organem wykonawczym.

2.W razie czasowej niemożliwości pełnienia urzędu przez sołtysa jego

obowiązki pełni członek rady sołeckiej upoważniony przez sołtysa, a w

przypadku braku takiego upoważnienia, członek rady sołeckiej przez nią

wybrany.

§ 20

Sołtysa wybiera zebranie wiejskie, spośród uprawnionych mieszkańców

sołectwa posiadających prawo do udziału w głosowaniu, bezwzględną

większością głosów, w głosowaniu tajnym.

§ 21

1. Zebranie wiejskie na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców sołectwa lub

Burmistrza Gminy, może odwołać sołtysa większością 2/3 głosów osób

uprawnionych uczestniczących w zebraniu wiejskim, w głosowaniu tajnym.

2. W przypadku złożenia przez sołtysa rezygnacji, zebranie wiejskie podejmuje

uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością głosów.

3. Do czasu wyboru nowego sołtysa jego obowiązki wykonuje dotychczasowy

sołtys.

4. Odwołanie sołtysa jest jednoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.

5. W przypadku odwołania sołtysa lub przyjęcia jego rezygnacji, zebranie

wiejskie dokonuje wyboru nowego sołtysa, nie później niż w ciągu jednego

miesiąca od daty odwołania lub przyjęcia rezygnacji.

§ 22

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone

przepisami prawa i uchwałami organów gminy.

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

2) zwoływanie i przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego,

3) przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,

4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

5) zwoływanie i przewodniczenie obradom rady sołeckiej,

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności sołectwa,

7) zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym sołectwu,

8) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

9) wykonywanie uchwał organów gminy,

10) dokonywanie czynności poboru podatków w zakresie ustalonym przez

Radę Gminy,

11) uczestniczenie w naradach sołtysów,

12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o

wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa,

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3. Zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 10 może być przez organy gminy

powierzone innej osobie.

§ 23

1. Sołtys za pełnienie swojej funkcji nie pobiera wynagrodzenia.

2.Postanowienie ustępu 1 nie narusza uprawnień sołtysa do pobierania

wynagrodzeń za wykonanie określonych czynności, a także diet oraz zwrotu

kosztów podróży służbowych wynikających z przepisów odrębnych.

§ 24

Sołtys, co najmniej raz w roku oraz na zakończenie swojej kadencji, składa na

zebraniu wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej działalności.

§ 25

Działalność sołtysa wspomagana rada sołecka.

§ 26

1. Rada sołecka składa się z 2 do 6 osób.

2. Liczbę członków rady sołeckiej określa zebranie wiejskie.

§ 27

1. Zebranie wiejskie wybiera członków rady sołeckiej spośród mieszkańców

sołectwa posiadających prawo do udziału w zebraniu, zwykłą większością

głosów w głosowaniu tajnym.

2. W przypadku, gdy do składu rady sołeckiej zgłoszono więcej kandydatów

niż maksymalna liczba określona w niniejszym Statucie, w skład rady

sołeckiej wchodzą osoby, które w głosowaniu uzyskały kolejno, największą

liczbę głosów.

§ 28

Zebranie wiejskie na uzasadniony wniosek sołtysa, może odwołać radę

sołecką lub poszczególnych jej członków zwykłą większością głosów osób

uprawnionych uczestniczących w zebraniu wiejskim, w głosowaniu tajnym.

§ 29

W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w radzie sołeckiej zebranie

wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością głosów.

§ 30

Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje i przewodniczy jej obradom sołtys.

§ 31

Członkowie rady sołeckiej za pełnioną funkcję nie pobierają wynagrodzenia.

Rozdział IV

Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 32

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na okres nowej kadencji zarządza Rada

Gminy, określając termin i miejsce zebrania wiejskiego oraz proponowany

porządek obrad.

2. Zebranie wiejskie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się najpóźniej w terminie

6 miesięcy od dnia wyborów Rady Gminy.

§ 33

Informacja o terminie zebrania wiejskiego, na którym dokonywany będzie

wybór sołtysa i rady sołeckiej podawana jest do wiadomości mieszkańców

sołectwa, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

§ 34

1.Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja wybrana przez

zebranie wiejskie.

2. Do zadań komisji należy.

1) ustalenie zasad głosowania,

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

3) przygotowanie kart do głosowania,

4) przeprowadzenie głosowania,

5) ustalenie wyników głosowania,

6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

7) ogłoszenie wyników wyborów uczestnikom zebrania wiejskiego,

8) podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa wyników

wyborów.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie także do odwołania sołtysa i rady

sołeckiej lub poszczególnych jej członków.

4.Techniczną obsługę wyborów sołeckich sprawują pracownicy Urzędu

Miejskiego Gminy Rawicz delegowani na zebranie przez Burmistrza.

5. Przy przeprowadzaniu wyborów zapewnia się warunki tajności głosowania

poprzez wydzielenie przeznaczonego do tego miejsca ( miejsc).

Rozdział V

Mienie sołeckie

§ 35

Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mu mienia komunalnego, o

którym mowa w art. 48 ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządza

dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem.

§ 36

Sołectwo w zakresie przysługującego mu mienia, może dokonywać

samodzielnie następujące czynności:

1) wynajmować i wydzierżawić składniki mienia komunalnego, jeżeli nie jest to

sprzeczne z ich społeczno – gospodarczym przeznaczeniem,

2) decydować o przeznaczeniu dochodów ze składników mienia komunalnego,

3) decydować o naprawach, konserwacji i remontach mienia komunalnego.

§ 37

Zarządzanie mieniem przekazanym sołectwu należy do kompetencji sołtysa.

§ 38

Sołtys w zakresie zarządu mieniem komunalnym, upoważniony jest

do składania oświadczeń woli względem osób trzecich, na podstawie

pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa sołectwa.

§ 39

Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 40

1.Rada Gminy w odrębnej uchwale może określić wysokość środków

przekazanych do dyspozycji sołectwa.

2.Sołectwo przeznacza środki, o których mowa w ust. 1 na realizację

spoczywających na nim zadań.

§ 41

Decyzję o wydatkowaniu środków, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym

sołectwa podejmuje sołtys. Powyższy zapis nie dotyczy środków stanowiących

fundusz sołecki, gdzie decyzję podejmuje Zebranie Wiejskie.

§ 42

Obsługę finansowo-księgową sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

Rozdział VII

Nadzór nad działalnością sołectwa.

§ 43

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów

zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 44

Organem nadzoru nad działalnością sołectwa są:

1) Rada Gminy

2) Burmistrz Gminy

§ 45

1. Do podstawowych środków nadzoru należy:

1) dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji,

2) dokonywanie lustracji sołectwa,

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej

i społecznej sołectwa.

2. Działalność finansową sołectwa nadzoruje skarbnik gminy.

3. Burmistrz Gminy zobowiązany jest czuwać, aby mienie sołectwa nie było

narażone na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody sołectwa i świadczenia

pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z prawem i statutem

sołectwa.

4.Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania

niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

5. Organy gminy i podporządkowane gminie jednostki uwzględnią w miarę

możliwości uchwały i opinie organów sołectwa.

6. Burmistrz Gminy, jeżeli uzna uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres

przekazanych im kompetencji lub za sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich

realizację.

7. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Burmistrza na postępowanie

sprzeczne z ust. 5 gdy narusza ono interesy mieszkańców.

8. Burmistrz Gminy badając sprzeciw:

1)uznaje jego zasadność i wnosi sprawę pod obrady Rady Gminy, której

uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.

2) odrzuca sprzeciw

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 46

Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów gminnych.

§ 47

Do zmiany statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalania.